Официални правила на Facebook играта на Берлинер оптик 19.02-25.02.2024

Официални правила на Facebook играта на Берлинер оптик 19.02-25.02.2024
18 февруари 2024

Официални правила на играта на Берлинер оптик

 

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на играта („Играта“) е Динамед плюс ЕООД, гр. София, ул. Враня 32
 2. Организатор на Играта е („Играта“) е Динамед плюс ЕООД, гр. София, ул. Враня 32
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта във Facebook профила на Берлинер оптик на следния адрес: https://www.facebook.com/berlineroptik
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в профила на https://www.facebook.com/berlineroptik във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Instagram и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване във Facebook профила на Оптика Берлинер оптик на следния адрес: https://www.facebook.com/berlineroptik
 6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.
 7. Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от 19.02.2024 до 25.02.2024 включително и ще бъде обявена като публикация в профила на https://www.facebook.com/berlineroptik

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие за всички физически лица над 14-годишна възраст, с изключение на служителите на Оптиката, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 5. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook профила на Берлинер оптик на следния адрес: https://www.facebook.com/berlineroptik .
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в мобилното приложение Instagram (https://www.instagram.com/) според Условията за ползване на мобилното приложение: https://help.instagram.com/581066165581870
 3. Всеки желаещ да участва в Играта ще бъде приканен да последва https://www.facebook.com/berlineroptik)във Facebook и да отговори най-късно до 24:00 часа на 25.02.2024 на публикация на https://www.facebook.com/berlineroptik) , с коментар, съдържащ предложение или отбелязаване на негов приятел, който би искал да участва в Играта. Публикуването на повече от един отговор не увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.
 4. За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под обявяващия началото на Играта - 19.02.2024 пост на Берлинер оптик  в профила във Facebook в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 5. След края на периода на Играта 25.02.2024 трима участника, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награди. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 26.02.2024 и обявени в профила на https://www.facebook.com/berlineroptik на 26.02.2024.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите в Играта са: комплект почистващи продукти ZEISS за Вашите очила.
 2. На случаен принцип, чрез електронен жребий сред авторите на одобрени коментари, ще бъдaт избрани 3 (трима) победители.
 3. Стойността на описаните в т. 1 на настоящия раздел награди надвишава 30 лв., поради което същите не попадат в изключението на чл. 13, ал. 1, т. 21 и подлежат на данъчно облагане съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Побелителите ще бъдат публикувани в профила на https://www.facebook.com/berlineroptik на 26.02.2024. С публикуването им  победителите ще се считат за уведомени за това, че са спечелили в играта.
 2. След като участникът види името си в профила на https://www.facebook.com/berlineroptik, както и че е спечелил награда, той следва да се свърже с Организиратора чрез лично съобщение до профила на https://www.facebook.com/berlineroptik. В личното съобщение спечелилият участник следва да посочи: три имена, телефон за връзка и/или email.
 3. В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 24 часа след уведомяването за спечелване на награда, Организаторът ще изтегли нов победител.
 4. Спечелилият участник не може да прехвърли наградата на друго лице.
 5. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за получаване на награда.
 6. Всички предоставени от печелившия участник лични данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече, освен, ако това не се налага от действащото законодателство. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с e-mail съобщение до denkoglu@dynamed.bg.
 7. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време за получаване на наградата не може да бъде удължаван и в случай, че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 8. Наградата ще бъде предоставена от Оптика Берлинер оптик и предадена лично на печелившия участник, за което ще бъде подписан протокол за приемане. Ако печелившият участник е на възраст между 14 и 18 години задължително условие за предоставяне на наградата е надлежно попълнена декларация-съгласие от неговите законни представители.
 9. Доколкото предоставяните награди подлежат на данъчно облагане съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, то на всеки спечелил участник ще бъде издадена и предоставена служебна бележка по образец на основание чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ от Организатора на Играта.
 • По всяко време и без допълнителни обяснения до връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника).
 • Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка да бъдат публикувани в профила на https://www.facebook.com/berlineroptik

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие в профила на https://www.facebook.com/berlineroptik, при което е публикуван коментар под анонсиращия началото на Играта на 19.02.2024 пост на Оптика Берлинер оптик и са спазени изискванията да бъде харесан същия пост и да бъде последван профила на https://www.facebook.com/berlineroptik според изложеното в Раздел 4 и Раздел 5 и в рамките на сроковете, упоменати в Раздел 3.
 2. Организаторът няма да разглежда коментари, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • не са авторски;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на Оптика Берлинер оптик; не трябва да вредят на марката или имиджа на Оптиката;
  • омаловажават компанията Оптиката или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на Оптиката...
 3. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 4. Публикуваните под поста, оповестяващ началото на Играта на дата 19.02.2024 https://www.facebook.com/berlineroptik коментари ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 5. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 6. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 7. Ако участникът не отговори на съобщение от https://www.facebook.com/berlineroptik, изпратено във връзка със спечелена награда, в рамките на 24часа от неговото публикуване, той губи правото си на награда. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено в профила https://www.facebook.com/berlineroptik

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари в рамките на Играта.
 2. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
 3. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
 4. Организаторът на Играта носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу мобилното приложение Instagram (https://www.instagram.com/), включително и посегателства над https://www.facebook.com/berlineroptik

 

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях данни за нуждите на Играта и в частност за целите на доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и профилна снимка в Instagram биха могли да станат публични и да бъдат използвани в https://www.facebook.com/berlineroptik от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с e-mail съобщение до denkoglu@dynamed.bg  или в интернет страницата на https://berlineroptik.bg/.
 2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване в профила на https://www.facebook.com/berlineroptik. С включването Ви в играта, организирана от Оптика Берлинер оптик Ви уведомяваме, че Динамед плюс ЕООД, ЕИК BG175354188 в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, ще обработва Ваши лични данни, единствено ако Вие бъдете определен чрез жребий, както е обявено, за печеливш на ваучера, и само и единствено за целите на идентифицирането Ви като печеливш и снабдяването Ви със спечеленаттаа от вас награда.

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта във Facebook профила на https://www.facebook.com/berlineroptik. и в блога на Оптиката.
 2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до Facebook профила на https://www.facebook.com/berlineroptik. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

 

Официални правила на Facebook играта на Берлинер оптик, проведена от 26.02.2024 до 03.03.2024.

прочети още

Загубата на слуха често става постепенно. Членовете на вашето семейство и колеги може да забележат, че имате проблеми със слуха, преди вие да го направите.

прочети още

Какви видове тапи за уши има и колко дълго можете да ги използвате?

прочети още

Кои слънчеви очила са подходящи за лицето ви? Ръководство за правилния избор.

прочети още